Румънският език е романски език, но споделя много от особеностите на балканските езици (албански, гръцки, български), което го различава от романските езици. Езикът се говори от над 24 милиона души в Румъния, Молдова, Сърбия, Атон. Официален език е на Румъния, Република Молдова, автономната област Войводина, Европейския съюз.

Румънският се дели на три основни диалекта: арумънски, мегленорумънски, истрорумънски. Интересно е, че първоначално румънците са използвали кирилицата – до средата на 19 век, когато е въведена латиницата. Румънската лексика съдържа латински, славянски, унгарски, френски, турски, албански елементи.

Върху граматиката на езика най-голямо влияние има българският език. Най-често срещаните трудности при изучаването му са свързани с лексиката и граматиката.